-
 

  |     |     |     |  
..  .
   . (2009-2014 ) >>> 
 2015 .
№1-2

 
   " , "  >>> 
2008 №5-6

[]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Z 
                       


Occup. and Environ. Med. 2007. 64, 4 5-6..254
Occup. and Environ. Med. 2007. 64, 6 5-6..41 5-6..141 5-6..209
Occup. and Environ. Med. 2007. 64, 7 5-6..142 5-6..210 5-6..211
Oceanol. and Hydrobiol. Stud. 2007. 36, 4 5-6..436

Pharmacol. Repts. 2007. 59, 3 5-6..42 5-6..43
Phil. Trans. Roy. Soc. London. Ser. B. 2008. 363, 1492 5-6..341
Photochem. and Photobiol. 2007. 83, 6 5-6..44 5-6..45 5-6..46
Proteomics. 2008. 8, 4 5-6..342

Quart. J. Med. 2007. 100, 5 5-6..230

Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007. 21, 13 5-6..479
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007. 21, 18 5-6..480 5-6..481
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007. 21, 20 5-6..482
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007. 21, 22 5-6..143
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007. 21, 23 5-6..483
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007. 21, 24 5-6..484
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007. 21, 5 5-6..485
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2008. 22, 12 5-6..486
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2008. 22, 14 5-6..487
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2008. 22, 2 5-6..488
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2008. 22, 5 5-6..489
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2008. 22, 6 5-6..490
Rapp. ISTISAN. 2007, 49 5-6..255
Rev. med. vet. (France). 2007. 158, 6 5-6..361
RoSPA Occup. Safety and Health J. 2007. 37, 5 5-6..437
RoSPA Occup. Safety and Health J. 2007. 37, 7 5-6..319

Scand. J. Infec. Diseases. 2008. 40, 2 5-6..362 5-6..363
Seifuti daijesuto=Safety and Health Dig. 2007. 53, 10 5-6..551 5-6..552 5-6..553
Shanxi yike daxue xubao=J. Shanxi Med. Univ. 2007. 38, 11 5-6..491
Sichuan daxue xuebao. Yixue ban=J. Sichuan Univ. Med. Sci. Ed. 2007. 38, 6 5-6..492

Technovation. 2008. 28, 12 5-6..343
Toxicol. in Vitro. 2007. 21, 4 5-6..47 5-6..48 5-6..49 5-6..144 5-6..145 5-6..256 5-6..364 5-6..516
Toxicol. in Vitro. 2007. 21, 5 5-6..50 5-6..51 5-6..52 5-6..53 5-6..231 5-6..232 5-6..257 5-6..258 5-6..365 5-6..438 5-6..439 5-6..440 5-6..517 5-6..518
Toxicol. in Vitro. 2007. 21, 6 5-6..54 5-6..55 5-6..519 5-6..520
Toxicol. in Vitro. 2007. 21, 7 5-6..56 5-6..57 5-6..58 5-6..441 5-6..442 5-6..443 5-6..444 5-6..445 5-6..446 5-6..447 5-6..493
Toxicol. in Vitro. 2007. 21, 8 5-6..59 5-6..60 5-6..61 5-6..146
Toxicol. Lett. 2007. 168, 1 5-6..62 5-6..147 5-6..148
Toxicol. Lett. 2007. 168, 2 5-6..149
Toxicol. Lett. 2007. 171, 3 5-6..63
Toxicol. Lett. 2007. 172, 3 5-6..150
Toxicol. Lett. 2007. 173, 1 5-6..151 5-6..152
Toxicol. Lett. 2007. 174, 13 5-6..64 5-6..259 5-6..260
Toxicol. Lett. 2007. 175, 13 5-6..65 5-6..274
Toxicol. Sci. 2007. 100, 2 5-6..66
Toxicol. Sci. 2007. 95, 1 5-6..67 5-6..68 5-6..69 5-6..153 5-6..154 5-6..155 5-6..156 5-6..157 5-6..261
Toxicol. Sci. 2007. 95, 2 5-6..158 5-6..159 5-6..233
Toxicol. Sci. 2007. 97, 1 5-6..160
Toxicol. Sci. 2007. 98, 2 5-6..161
Toxicol. Sci. 2007. 99, 2 5-6..70 5-6..162
Toxicol. Sci. 2008. 102, 1 5-6..71 5-6..72 5-6..73 5-6..163 5-6..234
Toxicon. 2008. 51, 2 5-6..328
Transfus. and Apheresis Sci. 2008. 39, 1 5-6..344 5-6..345

Vet. arh. 2008. 78, 1 5-6..164
Vet. arh. 2008. 78, 2 5-6..165

Weisheng yanjiu=J. Hyg. Res. 2007. 36, 3 5-6..166 5-6..275 5-6..282

Xiandai yufang yixue=Mod. Prev. Med. 2007. 34, 13 5-6..212
Xiandai yufang yixue=Mod. Prev. Med. 2007. 34, 14 5-6..213
Xiaofang kexue yu jishu=Fire Sci. and Technol. 2008. 27, 2 5-6..423

Zhengzhou daxue xuebao. Yixueban=J. Zhengzhou Univ. Med. Sci. 2007. 42, 1 5-6..283 5-6..521
Zhengzhou daxue xuebao. Yixueban=J. Zhengzhou Univ. Med. Sci. 2007. 42, 4 5-6..167
Zhongguo difangbingxue zazhi=Chin. J. Endemiology. 2007. 26, 4 5-6..284
Zhongguo linchuang jiepouxue zazhi=Chin. J. Clin. Anat. 2007. 25, 5 5-6..168
Zhongguo shuichan kexue=J. Fish. Sci. China. 2007. 14, 5 5-6..366
Zhongguo xiandai yixue zazhi=China J. Mod. Med. 2007. 17, 8 5-6..74
Zhongguo xitu xuebao=J. Chin. Rare Earth Soc. 2007. 25, 3 5-6..169
Zhongguo yaolixue tongbao=Chin. Pharmacol. Bull. 2007. 23, 7 5-6..170
Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi=Chin. J. Ind. Hyg. Occup. Diseases. 2007. 25, 5 5-6..171
Zhonghua yufang yixue zazhi=Chin. J. Prev. Med. 2007. 41, 4 5-6..522
Zhongshan daxue xuebao. Yixue kexue ban=J. Sun Yat-Sen Univ. Med. Sci. 2007. 28, 4 5-6..75

. . . 2007. 41, 2 5-6..494
. . . 2007, 6 5-6..76
. 2008, 2 5-6..262

ii i i. 2007. 23, 6 5-6..495
. -. 2008, 1 5-6..185
. . 2007. 24, 3 5-6..296
. . 2008. 25, 2 5-6..77 5-6..297 5-6..367
. . 2008. 54, 1 5-6..78
. 2008, 1 5-6..329
. 2008, 2 5-6..346 5-6..448
. . . . . 2008, 1 5-6..523
. .-. . . 2007, 6 5-6..79
. . - . . . . 2007. 112, 1 5-6..276
. . . 2007. 6, 1 5-6..80
. . 2008, 1 5-6..368
. . . . 2007. 144, 12 5-6..524
. . . . 2007. 144, 9 5-6..298
. . . . 2008. 145, 1 5-6..3 5-6..4
. . . . 2008. 145, 4 5-6..81

. 2008, 4 5-6..285 5-6..286 5-6..287 5-6..288 5-6..289 5-6..290 5-6..291 5-6..292 5-6..293 5-6..294 5-6..295
. (). 2008, 1 5-6..587
. . . -. 2007, 2 5-6..214 5-6..215
. . . . 2008. 5, 1 5-6..369
. . . . -. 2007, 6 5-6..299
. . 2008, 1 5-6..82
. . 2008. 53, 1 5-6..347 5-6..525 5-6..526
. . 2007. 47, 5 5-6..300
. . 2008. 48, 2 5-6..301

. 2008, 1 5-6..370
. . 2008, 2 5-6..571

. . 2008, 1 5-6..5 5-6..6 5-6..7 5-6..8 5-6..9 5-6..404
. . 2008. 7, 1 5-6..527 5-6..528 5-6..529 5-6..530
. . 2008. 419, 5 5-6..83

. i. ii. i iii. 2007, 3 5-6..84

. ., . . 2008, 1 5-6..371 5-6..372 5-6..405 5-6..406 5-6..407
. ., . . 2008, 2 5-6..85 5-6..373 5-6..374 5-6..375 5-6..496
. . . . 2007. 5, 3 5-6..216

<<<<>> >>